(41) نیوبیم

♦ نام: نیوبیم ♦ نماد: Nb ♦ سال کشف: 1801 ♦ کاشف: چارلز هاچت ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N12O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 41 ♦ تعداد پروتون‌ها: 41 ♦ تعداد نوترون‌ها: 52 ♦ عدد اتمی: 41 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 92.906380 ♦ چگالی...