(42) مولیبدن

♦ نام: مولیبدن ♦ نماد: Mo ♦ سال کشف: 1781 ♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N13O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 42 ♦ تعداد پروتون‌ها: 42 ♦ تعداد نوترون‌ها: 54 ♦ عدد اتمی: 42 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 95.9600 ♦...