(42) مولیبدن

♦ نام: مولیبدن ♦ نماد: Mo ♦ سال کشف: 1781 ♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N13O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 42 ♦ تعداد پروتون‌ها: 42 ♦ تعداد نوترون‌ها: 54 ♦ عدد اتمی: 42 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 95.9600 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 10280 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 9330 ♦ نقطه ذوب: (C°) 2623 …

(42) مولیبدن ادامه مطلب »