(43) تکنسیم

♦ نام: تکنسیم ♦ نماد: Tc ♦ سال کشف: 1937 ♦ کاشف: امیلیو جینو سگره و کارلو پریر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N13O2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 43 ♦ تعداد پروتون‌ها: 43 ♦ تعداد نوترون‌ها: 55 ♦ عدد اتمی: 43 ♦ جرم اتمی:...