(43) تکنسیم

♦ نام: تکنسیم ♦ نماد: Tc ♦ سال کشف: 1937 ♦ کاشف: امیلیو جینو سگره و کارلو پریر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N13O2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 43 ♦ تعداد پروتون‌ها: 43 ♦ تعداد نوترون‌ها: 55 ♦ عدد اتمی: 43 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 96.9063650 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 11500 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(43) تکنسیم ادامه مطلب »