(44) روتنیم

♦ نام: روتنیم ♦ نماد: Ru ♦ سال کشف: 1844 ♦ کاشف: کارل ارنست کلاوس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N15O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 44 ♦ تعداد پروتون‌ها: 44 ♦ تعداد نوترون‌ها: 57 ♦ عدد اتمی: 44 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 101.0700 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 12370 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10650 ♦ نقطه ذوب: (C°) 2334 …

(44) روتنیم ادامه مطلب »