(45) رودیم

♦ نام: رودیم ♦ نماد: Rh ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: ویلیام هاید والستن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N16O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 45 ♦ تعداد پروتون‌ها: 45 ♦ تعداد نوترون‌ها: 57 ♦ عدد اتمی: 45 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 102.905500 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 12450 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10700 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1964 …

(45) رودیم ادامه مطلب »