(45) رودیم

♦ نام: رودیم ♦ نماد: Rh ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: ویلیام هاید والستن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N16O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 45 ♦ تعداد پروتون‌ها: 45 ♦ تعداد نوترون‌ها: 57 ♦ عدد اتمی: 45 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...