(46) پالادیم

♦ نام: پالادیم ♦ نماد: Pd ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: ویلیام هاید والستن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18 ♦ تعداد الکترون‌ها: 46 ♦ تعداد پروتون‌ها: 46 ♦ تعداد نوترون‌ها: 60 ♦ عدد اتمی: 46 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 106.4200 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 12023 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10380 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1554.90 …

(46) پالادیم ادامه مطلب »