(46) پالادیم

♦ نام: پالادیم ♦ نماد: Pd ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: ویلیام هاید والستن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18 ♦ تعداد الکترون‌ها: 46 ♦ تعداد پروتون‌ها: 46 ♦ تعداد نوترون‌ها: 60 ♦ عدد اتمی: 46 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...