(47) نقره

♦ نام: نقره ♦ نماد: Ag ♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 47 ♦ تعداد پروتون‌ها: 47 ♦ تعداد نوترون‌ها: 61 ♦ عدد اتمی: 47 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 107.86820 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 10490 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 9320 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(47) نقره ادامه مطلب »