(47) نقره

♦ نام: نقره ♦ نماد: Ag ♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 47 ♦ تعداد پروتون‌ها: 47 ♦ تعداد نوترون‌ها: 61 ♦ عدد اتمی: 47 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 107.86820 ♦...