(48) کادمیم

♦ نام: کادمیم ♦ نماد: Cd ♦ سال کشف: 1817 ♦ کاشف: فریدریش اشترومیر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 48 ♦ تعداد پروتون‌ها: 48 ♦ تعداد نوترون‌ها: 64 ♦ عدد اتمی: 48 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 112.4110 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8650 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7996 ♦ نقطه ذوب: (C°) 321.07 ♦ …

(48) کادمیم ادامه مطلب »