(48) کادمیم

♦ نام: کادمیم ♦ نماد: Cd ♦ سال کشف: 1817 ♦ کاشف: فریدریش اشترومیر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 48 ♦ تعداد پروتون‌ها: 48 ♦ تعداد نوترون‌ها: 64 ♦ عدد اتمی: 48 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 112.4110 ♦...