(49) ایندیم

♦ نام: ایندیم ♦ نماد: In ♦ سال کشف: 1863 ♦ کاشف: فردیناند رایش ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 49 ♦ تعداد پروتون‌ها: 49 ♦ تعداد نوترون‌ها: 66 ♦ عدد اتمی: 49 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 114.8180 ♦...