(49) ایندیم

♦ نام: ایندیم ♦ نماد: In ♦ سال کشف: 1863 ♦ کاشف: فردیناند رایش ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 49 ♦ تعداد پروتون‌ها: 49 ♦ تعداد نوترون‌ها: 66 ♦ عدد اتمی: 49 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 114.8180 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7310 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7020 ♦ نقطه ذوب: (C°) 156.60 ♦ …

(49) ایندیم ادامه مطلب »