(5) بور

♦ نام: بور ♦ نماد: B ♦ سال کشف: 1808 ♦ کاشف: ژوزف لویی گیلوساک، لوئیس ژاکوس تنارد و همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 5 ♦ تعداد پروتون‌ها: 5 ♦ تعداد نوترون‌ها: 6 ♦ عدد اتمی:...