(50) قلع

♦ نام: قلع ♦ نماد: Sn ♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 50 ♦ تعداد پروتون‌ها: 50 ♦ تعداد نوترون‌ها: 69 ♦ عدد اتمی: 50 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 118.7100 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7310 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6990 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(50) قلع ادامه مطلب »