(50) قلع

♦ نام: قلع ♦ نماد: Sn ♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 50 ♦ تعداد پروتون‌ها: 50 ♦ تعداد نوترون‌ها: 69 ♦ عدد اتمی: 50 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 118.7100 ♦ چگالی...