(52) تلوریم

♦ نام: تلوریم ♦ نماد: Te ♦ سال کشف: 1783 ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 52 ♦ تعداد پروتون‌ها: 52 ♦ تعداد نوترون‌ها: 75 ♦ عدد اتمی: 52 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 127.6000 ♦ چگالی (STP): (kg/m3)...