(54) زنون

♦ نام: زنون ♦ نماد: Xe ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 54 ♦ تعداد پروتون‌ها: 54 ♦ تعداد نوترون‌ها: 77 ♦ عدد اتمی: 54 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 131.2930 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5.9 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(54) زنون ادامه مطلب »