(55) سزیم

♦ نام: سزیم ♦ نماد: Cs ♦ سال کشف: 1860 ♦ کاشف: رابرت ویلهلم ابرهارد بونزن و گوستاو رابرت کیرشهف ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8P1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 55 ♦ تعداد پروتون‌ها: 55 ♦ تعداد نوترون‌ها: 78 ♦ عدد اتمی: 55 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 132.90545190 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1879 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1843 …

(55) سزیم ادامه مطلب »