(56) باریم

♦ نام: باریم ♦ نماد: Ba ♦ سال کشف: 1808 ♦ کاشف: همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 56 ♦ تعداد پروتون‌ها: 56 ♦ تعداد نوترون‌ها: 81 ♦ عدد اتمی: 56 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 137.3270 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3510 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 3338 ♦ نقطه ذوب: (C°) 727 ♦ …

(56) باریم ادامه مطلب »