(57) لانتان

♦ نام: لانتان ♦ نماد: La ♦ سال کشف: 1839 ♦ کاشف: کارل گوستاف موساندر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O9P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 57 ♦ تعداد پروتون‌ها: 57 ♦ تعداد نوترون‌ها: 82 ♦ عدد اتمی: 57 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...