(58) سریم

♦ نام: سریم ♦ نماد: Ce ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N19O9P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 58 ♦ تعداد پروتون‌ها: 58 ♦ تعداد نوترون‌ها: 82 ♦ عدد اتمی: 58 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 140.1160 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6689 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6550 ♦ نقطه ذوب: (C°) 797.9 ♦ نقطه …

(58) سریم ادامه مطلب »