(59) پراسئودیمیم

♦ نام: پراسئودیمیم ♦ نماد: Pr ♦ سال کشف: 1885 ♦ کاشف: آندره لوئیس دبیرن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N21O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 59 ♦ تعداد پروتون‌ها: 59 ♦ تعداد نوترون‌ها: 82 ♦ عدد اتمی: 59 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 140.907650 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6640 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6500 ♦ نقطه ذوب: (C°) 930.9 …

(59) پراسئودیمیم ادامه مطلب »