(6) کربن

♦ نام: کربن ♦ نماد: C ♦ سال کشف: 3750 پیش از میلاد ♦ کاشف: آنتوان لوران لاوازیه ♦ لایه‌های الکترونی: K2L4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 6 ♦ تعداد پروتون‌ها: 6 ♦ تعداد نوترون‌ها: 6 ♦ عدد اتمی: 6 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 12.01070 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2260 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(6) کربن ادامه مطلب »