(60) نئودیمیم

♦ نام: نئودیمیم ♦ نماد: Nd ♦ سال کشف: 1885 ♦ کاشف: کارل اوئر فون ولسباخ ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N22O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 60 ♦ تعداد پروتون‌ها: 60 ♦ تعداد نوترون‌ها: 84 ♦ عدد اتمی: 60 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 144.2420 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7010 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6890 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(60) نئودیمیم ادامه مطلب »