(61) پرومتیم

♦ نام: پرومتیم ♦ نماد: Pm ♦ سال کشف: 1945 ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N23O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 61 ♦ تعداد پروتون‌ها: 61 ♦ تعداد نوترون‌ها: 84 ♦ عدد اتمی: 61 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 144.9127490 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7264 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 1100 ♦ نقطه …

(61) پرومتیم ادامه مطلب »