(62) ساماریم

♦ نام: ساماریم ♦ نماد: Sm ♦ سال کشف: 1879 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N24O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 62 ♦ تعداد پروتون‌ها: 62 ♦ تعداد نوترون‌ها: 88 ♦ عدد اتمی: 62 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 150.3600 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7353 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7160 ♦ نقطه ذوب: …

(62) ساماریم ادامه مطلب »