(62) ساماریم

♦ نام: ساماریم ♦ نماد: Sm ♦ سال کشف: 1879 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N24O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 62 ♦ تعداد پروتون‌ها: 62 ♦ تعداد نوترون‌ها: 88 ♦ عدد اتمی: 62 ♦ جرم اتمی:...