(65) تربیم

♦ نام: تربیم ♦ نماد: Tb ♦ سال کشف: 1843 ♦ کاشف: کارل گوستاف موساندر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N27O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 65 ♦ تعداد پروتون‌ها: 65 ♦ تعداد نوترون‌ها: 94 ♦ عدد اتمی: 65 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 158.925350 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8219 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7650 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1356 …

(65) تربیم ادامه مطلب »