(66) دیسپروزیم

♦ نام: دیسپروزیم ♦ نماد: Dy ♦ سال کشف: 1886 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N28O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 66 ♦ تعداد پروتون‌ها: 66 ♦ تعداد نوترون‌ها: 96 ♦ عدد اتمی: 66 ♦ جرم...