(67) هولمیم

♦ نام: هولمیم ♦ نماد: Ho ♦ سال کشف: 1878 ♦ کاشف: پر تئودر کلیو و آگوست اونوره شارلوئیس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N29O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 67 ♦ تعداد پروتون‌ها: 67 ♦ تعداد نوترون‌ها: 98 ♦ عدد اتمی: 67 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 164.930320 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8795 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 8340 ♦ …

(67) هولمیم ادامه مطلب »