(67) هولمیم

♦ نام: هولمیم ♦ نماد: Ho ♦ سال کشف: 1878 ♦ کاشف: پر تئودر کلیو و آگوست اونوره شارلوئیس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N29O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 67 ♦ تعداد پروتون‌ها: 67 ♦ تعداد نوترون‌ها: 98 ♦ عدد اتمی: 67 ♦...