(68) اربیم

♦ نام: اربیم ♦ نماد: Er ♦ سال کشف: 1842 ♦ کاشف: کارل گوستاف موساندر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N30O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 68 ♦ تعداد پروتون‌ها: 68 ♦ تعداد نوترون‌ها: 99 ♦ عدد اتمی: 68 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 167.2590 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9066 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 8860 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1497 …

(68) اربیم ادامه مطلب »