(68) اربیم

♦ نام: اربیم ♦ نماد: Er ♦ سال کشف: 1842 ♦ کاشف: کارل گوستاف موساندر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N30O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 68 ♦ تعداد پروتون‌ها: 68 ♦ تعداد نوترون‌ها: 99 ♦ عدد اتمی: 68 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...