(69) تولیم

♦ نام: تولیم ♦ نماد: Tm ♦ سال کشف: 1879 ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N31O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 69 ♦ تعداد پروتون‌ها: 69 ♦ تعداد نوترون‌ها: 100 ♦ عدد اتمی: 69 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 168.934210 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9320 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 8560 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1545 ♦ نقطه …

(69) تولیم ادامه مطلب »