(7) نیتروژن

♦ نام: نیتروژن ♦ نماد: N ♦ سال کشف: 1772 ♦ کاشف: دانیل رادرفورد ♦ لایه‌های الکترونی: K2L5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 7 ♦ تعداد پروتون‌ها: 7 ♦ تعداد نوترون‌ها: 7 ♦ عدد اتمی: 7 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 14.00670 ♦ چگالی...