(70) ایتربیم

♦ نام: ایتربیم ♦ نماد: Yb ♦ سال کشف: 1878 ♦ کاشف: جین چارلز گالیسارد د ماریگناک ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 70 ♦ تعداد پروتون‌ها: 70 ♦ تعداد نوترون‌ها: 103 ♦ عدد اتمی: 70 ♦ جرم...