(70) ایتربیم

♦ نام: ایتربیم ♦ نماد: Yb ♦ سال کشف: 1878 ♦ کاشف: جین چارلز گالیسارد د ماریگناک ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 70 ♦ تعداد پروتون‌ها: 70 ♦ تعداد نوترون‌ها: 103 ♦ عدد اتمی: 70 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 173.0540 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6570 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6210 ♦ نقطه ذوب: …

(70) ایتربیم ادامه مطلب »