(71) لوتسیم

♦ نام: لوتسیم ♦ نماد: Lu ♦ سال کشف: 1907 ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O9P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 71 ♦ تعداد پروتون‌ها: 71 ♦ تعداد نوترون‌ها: 104 ♦ عدد اتمی: 71 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 174.96680 ♦ چگالی (STP):...