(71) لوتسیم

♦ نام: لوتسیم ♦ نماد: Lu ♦ سال کشف: 1907 ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O9P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 71 ♦ تعداد پروتون‌ها: 71 ♦ تعداد نوترون‌ها: 104 ♦ عدد اتمی: 71 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 174.96680 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9841 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 9300 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1663 ♦ نقطه …

(71) لوتسیم ادامه مطلب »