(72) هافنیم

♦ نام: هافنیم ♦ نماد: Hf ♦ سال کشف: 1923 ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O10P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 72 ♦ تعداد پروتون‌ها: 72 ♦ تعداد نوترون‌ها: 106 ♦ عدد اتمی: 72 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 178.4900 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 13310 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 12000 ♦ نقطه ذوب: (C°) 2233 ♦ نقطه …

(72) هافنیم ادامه مطلب »