(72) هافنیم

♦ نام: هافنیم ♦ نماد: Hf ♦ سال کشف: 1923 ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O10P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 72 ♦ تعداد پروتون‌ها: 72 ♦ تعداد نوترون‌ها: 106 ♦ عدد اتمی: 72 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 178.4900 ♦ چگالی (STP):...