(73) تانتال

♦ نام: تانتال ♦ نماد: Ta ♦ سال کشف: 1802 ♦ کاشف: آندرس گوستاف اکه‌برگ ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O11P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 73 ♦ تعداد پروتون‌ها: 73 ♦ تعداد نوترون‌ها: 108 ♦ عدد اتمی: 73 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...