(74) تنگستن

♦ نام: تنگستن ♦ نماد: W ♦ سال کشف: 1783 ♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O12P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 74 ♦ تعداد پروتون‌ها: 74 ♦ تعداد نوترون‌ها: 110 ♦ عدد اتمی: 74 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 183.8400 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 19250 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 17600 ♦ نقطه ذوب: (C°) 3422 …

(74) تنگستن ادامه مطلب »