(75) رنیم

♦ نام: رنیم ♦ نماد: Re ♦ سال کشف: 1925 ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O13P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 75 ♦ تعداد پروتون‌ها: 75 ♦ تعداد نوترون‌ها: 111 ♦ عدد اتمی: 75 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 186.2070 ♦ چگالی (STP): (kg/m3)...