(76) اسمیم

♦ نام: اسمیم ♦ نماد: Os ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: اسمیتسون تنانت ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O14P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 76 ♦ تعداد پروتون‌ها: 76 ♦ تعداد نوترون‌ها: 114 ♦ عدد اتمی: 76 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 190.2300 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 22590 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 20000 ♦ نقطه ذوب: (C°) 3033 ♦ …

(76) اسمیم ادامه مطلب »