(76) اسمیم

♦ نام: اسمیم ♦ نماد: Os ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: اسمیتسون تنانت ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O14P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 76 ♦ تعداد پروتون‌ها: 76 ♦ تعداد نوترون‌ها: 114 ♦ عدد اتمی: 76 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 190.2300 ♦...