(77) ایریدیم

♦ نام: ایریدیم ♦ نماد: Ir ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: اسمیتسون تنانت ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O15P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 77 ♦ تعداد پروتون‌ها: 77 ♦ تعداد نوترون‌ها: 115 ♦ عدد اتمی: 77 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...