(79) طلا

♦ نام: طلا ♦ نماد: Au ♦ سال کشف: 2500 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 79 ♦ تعداد پروتون‌ها: 79 ♦ تعداد نوترون‌ها: 118 ♦ عدد اتمی: 79 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 196.9665690 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 19300 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 17310 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(79) طلا ادامه مطلب »