(8) اکسیژن

♦ نام: اکسیژن ♦ نماد: O ♦ سال کشف: 1774 ♦ کاشف: مایکل سندی ووجیس، جوزف پریستلی و کارل ویلهلم شیله ♦ لایه‌های الکترونی: K2L6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 8 ♦ تعداد پروتون‌ها: 8 ♦ تعداد نوترون‌ها: 8 ♦ عدد اتمی:...