(80) جیوه

♦ نام: جیوه ♦ نماد: Hg ♦ سال کشف: 1500 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 80 ♦ تعداد پروتون‌ها: 80 ♦ تعداد نوترون‌ها: 120 ♦ عدد اتمی: 80 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 200.5900 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 13534 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 13534 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(80) جیوه ادامه مطلب »