(81) تالیم

♦ نام: تالیم ♦ نماد: Tl ♦ سال کشف: 1861 ♦ کاشف: ویلیام کروکز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 81 ♦ تعداد پروتون‌ها: 81 ♦ تعداد نوترون‌ها: 123 ♦ عدد اتمی: 81 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 204.38330 ♦...