(82) سرب

♦ نام: سرب ♦ نماد: Pb ♦ سال کشف: 4000 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 82 ♦ تعداد پروتون‌ها: 82 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 82 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 207.2000 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 11340 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10660 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(82) سرب ادامه مطلب »