(82) سرب

♦ نام: سرب ♦ نماد: Pb ♦ سال کشف: 4000 پیش از میلاد ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 82 ♦ تعداد پروتون‌ها: 82 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 82 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 207.2000 ♦...