(83) بیسموت

♦ نام: بیسموت ♦ نماد: Bi ♦ سال کشف: 1400 ♦ کاشف: کلاود فرانسیس گوفری ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 83 ♦ تعداد پروتون‌ها: 83 ♦ تعداد نوترون‌ها: 126 ♦ عدد اتمی: 83 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 208.980400 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9780 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10050 ♦ نقطه ذوب: (C°) 271.3 …

(83) بیسموت ادامه مطلب »