(84) پولونیم

♦ نام: پولونیم ♦ نماد: Po ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: پیر کوری و ماری کوری ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 84 ♦ تعداد پروتون‌ها: 84 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 84 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 208.9824304 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9196 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: …

(84) پولونیم ادامه مطلب »