(85) استاتین

♦ نام: استاتین ♦ نماد: At ♦ سال کشف: 1940 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 85 ♦ تعداد پروتون‌ها: 85 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 85 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 209.9871480 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) — ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: …

(85) استاتین ادامه مطلب »