(85) استاتین

♦ نام: استاتین ♦ نماد: At ♦ سال کشف: 1940 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 85 ♦ تعداد پروتون‌ها: 85 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 85 ♦ جرم اتمی:...