(86) رادون

♦ نام: رادون ♦ نماد: Rn ♦ سال کشف: 1900 ♦ کاشف: فردریک ارنست دورن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 86 ♦ تعداد پروتون‌ها: 86 ♦ تعداد نوترون‌ها: 136 ♦ عدد اتمی: 86 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 210.9906010 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9.73 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 71.1- …

(86) رادون ادامه مطلب »