(9) فلوئور

♦ نام: فلوئور ♦ نماد: F ♦ سال کشف: 1886 ♦ کاشف: فردینان فردریک آنری مواسان ♦ لایه‌های الکترونی: K2L7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 9 ♦ تعداد پروتون‌ها: 9 ♦ تعداد نوترون‌ها: 10 ♦ عدد اتمی: 9 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 18.99840320 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.696 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(9) فلوئور ادامه مطلب »