جدول تناوبی, فلزات, فلزات پس واسطه

13 آلومینیم

Al

♦ نام: آلومینیم

♦ نماد: Al

♦ سال کشف: 1825

♦ کاشف: هانس کریستین اورستد

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M3

♦ تعداد الکترون‌ها: 13

♦ تعداد پروتون‌ها: 13

♦ تعداد نوترون‌ها: 14

♦ عدد اتمی: 13

♦ جرم اتمی: (g/mol) 26.98153860

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2700

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2375

♦ نقطه ذوب: (C°) 660.32

♦ نقطه جوش: (C°) 2519

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 660): جامد

♦ حالت ((C°) 661 تا (C°) 2518): مایع

♦ حالت ((C°) 2519 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات پس واسطه

♦ دوره: 3

♦ گروه: 13

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ne 3s23p1

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=-1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 118

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 125

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 118

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.61

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 42.5

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 577.5

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 235

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 38

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 904

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 293

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 10.7

♦ سختی برینل: (MPa) 245

♦ سختی موس: (MPa) 2.75

♦ سختی ویکرز: (MPa) 167

♦ مدول حجمی: (GPa) 76

♦ مدول برشی: (GPa) 26

♦ مدول یانگ: (GPa) 70

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.0050

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.0060

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.91

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 8.1

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 7-10×5.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.000090

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 22

1 نظر در “13 آلومینیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید