فلزات پس واسطه

(84) پولونیم

♦ نام: پولونیم ♦ نماد: Po ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: پیر کوری و ماری کوری ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 84 ♦ تعداد پروتون‌ها: 84 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 84 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 208.9824304 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9196 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: …

(84) پولونیم ادامه مطلب »

(83) بیسموت

♦ نام: بیسموت ♦ نماد: Bi ♦ سال کشف: 1400 ♦ کاشف: کلاود فرانسیس گوفری ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 83 ♦ تعداد پروتون‌ها: 83 ♦ تعداد نوترون‌ها: 126 ♦ عدد اتمی: 83 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 208.980400 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9780 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10050 ♦ نقطه ذوب: (C°) 271.3 …

(83) بیسموت ادامه مطلب »

(82) سرب

♦ نام: سرب ♦ نماد: Pb ♦ سال کشف: 4000 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 82 ♦ تعداد پروتون‌ها: 82 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 82 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 207.2000 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 11340 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10660 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(82) سرب ادامه مطلب »

(81) تالیم

♦ نام: تالیم ♦ نماد: Tl ♦ سال کشف: 1861 ♦ کاشف: ویلیام کروکز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 81 ♦ تعداد پروتون‌ها: 81 ♦ تعداد نوترون‌ها: 123 ♦ عدد اتمی: 81 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 204.38330 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 11850 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 11220 ♦ نقطه ذوب: (C°) 304 ♦ …

(81) تالیم ادامه مطلب »

(50) قلع

♦ نام: قلع ♦ نماد: Sn ♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 50 ♦ تعداد پروتون‌ها: 50 ♦ تعداد نوترون‌ها: 69 ♦ عدد اتمی: 50 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 118.7100 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7310 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6990 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(50) قلع ادامه مطلب »

(49) ایندیم

♦ نام: ایندیم ♦ نماد: In ♦ سال کشف: 1863 ♦ کاشف: فردیناند رایش ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 49 ♦ تعداد پروتون‌ها: 49 ♦ تعداد نوترون‌ها: 66 ♦ عدد اتمی: 49 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 114.8180 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7310 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7020 ♦ نقطه ذوب: (C°) 156.60 ♦ …

(49) ایندیم ادامه مطلب »

(31) گالیم

♦ نام: گالیم ♦ نماد: Ga ♦ سال کشف: 1875 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 31 ♦ تعداد پروتون‌ها: 31 ♦ تعداد نوترون‌ها: 39 ♦ عدد اتمی: 31 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 69.7230 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5904 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6095 ♦ نقطه ذوب: …

(31) گالیم ادامه مطلب »

(13) آلومینیم

♦ نام: آلومینیم ♦ نماد: Al ♦ سال کشف: 1825 ♦ کاشف: هانس کریستین اورستد ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 13 ♦ تعداد پروتون‌ها: 13 ♦ تعداد نوترون‌ها: 14 ♦ عدد اتمی: 13 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 26.98153860 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2700 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2375 ♦ نقطه ذوب: (C°) 660.32 …

(13) آلومینیم ادامه مطلب »