(85) استاتین

♦ نام: استاتین ♦ نماد: At ♦ سال کشف: 1940 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 85 ♦ تعداد پروتون‌ها: 85 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 85 ♦ جرم اتمی:...

(82) سرب

♦ نام: سرب ♦ نماد: Pb ♦ سال کشف: 4000 پیش از میلاد ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 82 ♦ تعداد پروتون‌ها: 82 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 82 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 207.2000 ♦...

(80) جیوه

♦ نام: جیوه ♦ نماد: Hg ♦ سال کشف: 1500 پیش از میلاد ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 80 ♦ تعداد پروتون‌ها: 80 ♦ تعداد نوترون‌ها: 120 ♦ عدد اتمی: 80 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 200.5900 ♦...

(79) طلا

♦ نام: طلا ♦ نماد: Au ♦ سال کشف: 2500 پیش از میلاد ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 79 ♦ تعداد پروتون‌ها: 79 ♦ تعداد نوترون‌ها: 118 ♦ عدد اتمی: 79 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 196.9665690 ♦...

(78) پلاتین

♦ نام: پلاتین ♦ نماد: Pt ♦ سال کشف: 1735 ♦ کاشف: آنتونیو د اویوآ ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O17P1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 78 ♦ تعداد پروتون‌ها: 78 ♦ تعداد نوترون‌ها: 117 ♦ عدد اتمی: 78 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...

(76) اسمیم

♦ نام: اسمیم ♦ نماد: Os ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: اسمیتسون تنانت ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O14P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 76 ♦ تعداد پروتون‌ها: 76 ♦ تعداد نوترون‌ها: 114 ♦ عدد اتمی: 76 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 190.2300 ♦...

(75) رنیم

♦ نام: رنیم ♦ نماد: Re ♦ سال کشف: 1925 ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O13P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 75 ♦ تعداد پروتون‌ها: 75 ♦ تعداد نوترون‌ها: 111 ♦ عدد اتمی: 75 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 186.2070 ♦ چگالی (STP): (kg/m3)...