نافلزات واکنش‌پذیر

(53) ید

♦ نام: ید ♦ نماد: I ♦ سال کشف: 1811 ♦ کاشف: برنارد کورتویس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 53 ♦ تعداد پروتون‌ها: 53 ♦ تعداد نوترون‌ها: 74 ♦ عدد اتمی: 53 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 126.904470 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 4940 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 113.70 ♦ …

(53) ید ادامه مطلب »

(35) برم

♦ نام: برم ♦ نماد: Br ♦ سال کشف: 1826 ♦ کاشف: آنتوان جروم بالارد و کارل جاکوب لوویگ ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 35 ♦ تعداد پروتون‌ها: 35 ♦ تعداد نوترون‌ها: 45 ♦ عدد اتمی: 35 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 79.9040 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3120 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 3120 ♦ …

(35) برم ادامه مطلب »

(34) سلنیم

♦ نام: سلنیم ♦ نماد: Se ♦ سال کشف: 1817 ♦ کاشف: یونس یاکوب برسلیوس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 34 ♦ تعداد پروتون‌ها: 34 ♦ تعداد نوترون‌ها: 45 ♦ عدد اتمی: 34 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 78.9600 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 4819 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 3990 ♦ نقطه ذوب: (C°) 221 …

(34) سلنیم ادامه مطلب »

(17) کلر

♦ نام: کلر ♦ نماد: Cl ♦ سال کشف: 1774 ♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 17 ♦ تعداد پروتون‌ها: 17 ♦ تعداد نوترون‌ها: 18 ♦ عدد اتمی: 17 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 35.4530 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3.214 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 101.5- …

(17) کلر ادامه مطلب »

(16) گوگرد

♦ نام: گوگرد ♦ نماد: S ♦ سال کشف: 500 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 16 ♦ تعداد پروتون‌ها: 16 ♦ تعداد نوترون‌ها: 16 ♦ عدد اتمی: 16 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 32.0650 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1960 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1819 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(16) گوگرد ادامه مطلب »

(15) فسفر

♦ نام: فسفر ♦ نماد: P ♦ سال کشف: 1669 ♦ کاشف: هنیگ براند ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 15 ♦ تعداد پروتون‌ها: 15 ♦ تعداد نوترون‌ها: 16 ♦ عدد اتمی: 15 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 30.9737620 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1823 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 44.15 ♦ …

(15) فسفر ادامه مطلب »

(9) فلوئور

♦ نام: فلوئور ♦ نماد: F ♦ سال کشف: 1886 ♦ کاشف: فردینان فردریک آنری مواسان ♦ لایه‌های الکترونی: K2L7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 9 ♦ تعداد پروتون‌ها: 9 ♦ تعداد نوترون‌ها: 10 ♦ عدد اتمی: 9 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 18.99840320 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.696 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(9) فلوئور ادامه مطلب »

(8) اکسیژن

♦ نام: اکسیژن ♦ نماد: O ♦ سال کشف: 1774 ♦ کاشف: مایکل سندی ووجیس، جوزف پریستلی و کارل ویلهلم شیله ♦ لایه‌های الکترونی: K2L6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 8 ♦ تعداد پروتون‌ها: 8 ♦ تعداد نوترون‌ها: 8 ♦ عدد اتمی: 8 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 15.99940 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.429 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) …

(8) اکسیژن ادامه مطلب »

(7) نیتروژن

♦ نام: نیتروژن ♦ نماد: N ♦ سال کشف: 1772 ♦ کاشف: دانیل رادرفورد ♦ لایه‌های الکترونی: K2L5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 7 ♦ تعداد پروتون‌ها: 7 ♦ تعداد نوترون‌ها: 7 ♦ عدد اتمی: 7 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 14.00670 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.251 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 210.1- ♦ …

(7) نیتروژن ادامه مطلب »

(6) کربن

♦ نام: کربن ♦ نماد: C ♦ سال کشف: 3750 پیش از میلاد ♦ کاشف: آنتوان لوران لاوازیه ♦ لایه‌های الکترونی: K2L4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 6 ♦ تعداد پروتون‌ها: 6 ♦ تعداد نوترون‌ها: 6 ♦ عدد اتمی: 6 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 12.01070 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2260 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(6) کربن ادامه مطلب »

(1) هیدروژن

♦ نام: هیدروژن ♦ نماد: H ♦ سال کشف: 1766 ♦ کاشف: هنری کاوندیش ♦ لایه‌های الکترونی: K1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 1 ♦ تعداد پروتون‌ها: 1 ♦ تعداد نوترون‌ها: 0 ♦ عدد اتمی: 1 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 1.007940 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 0.0899 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 259.1- ♦ …

(1) هیدروژن ادامه مطلب »